you can call this extract bhu naksha of maharashtra state. पण् बर्‍याच् वेळा साइड ओपन हाेत नाही.पण् अाता नवीन कायद्यानुसार 1 माे. जिल्हा, तालुका व गाव निवडल्यानंतर आम्हाला सर्वेक्षण क्रमांक व गट क्रमांक निवडावा लागतो परंतु साइट हे कॉलम दर्शवित नाही. चांगली गोष्ट आहे पण आमच्या सारख्या काही लोकांनी पूर्वी जमीनी कसायला दिल्या तेव्हा काहीही कायदा नव्हता. Mahabhulekh (Maharashtra Bhumi Abhilekh) – is a land record portal of Maharashtra State. Bhulekh Mahabhumi DOWNLOAD Digitally Signed Satbara of Maharashtra State. We help out visitors to check their land records online. Now you can check your Mahabhulekh 7/12 Utara in Marathi online and also you can verify the Land Owner Details. Satbara Utara is Extract/Document from the register maintained by the revenue department of Maharashtra. बँकेचा बोझा कमी केला/कर्ज परत केले व बँकेचे तसे पत्र जोडून तलाठी ला दिले तरी ओन लोएन मधे तसेच बोझा ध्खावाते त्याचे का्य? Step 2 – Select Division/District विभाग/जिल्हा निवडा –. … What is 7/12 Utara? The Khate Utara ( 8A Extract) is a document which gives us ideaabout the exact holding of the owner, thereforeit is advisable to check that document forcalculation of the total holding of the presentowner 9. नवीन 7/12 वर नाव टाकले अाहे तसे जागेचे नावसुद्ध्ा द्यायला हवे. This is maintained by the revenue department of the government of Maharashtra. Following are the Division of Maharashtra State with Districts : Now you have to Select 7/12 or 8A. सरकारचा कायदा कसेल त्याची जमीन असा सरकारने कुळ कायदा काढला. Where is your Land is Located? कायदा ज्या सालापासून झाला तेव्हापासून तो पुढे अंमलात आणायला हवा होता. भ्ातशेती, वरकस, ख्ाच्रर अशा प्रकारे पूवी अशी ज्ागेला नावे हाेती. then click on Verify Captcha to View 7/12 button. 8 A certificate is required with 7/12 certificate for various applications in government sector or private. If you want to use it then you need to take signature and stamp on it from Talathi. 7/12 व 8 अ उतारा काॉम्प्युटरवर ऑनलाइन दिसतात ही चांगली गाोष्ट आहे. उदा. The 7/12 Utara or ‘Saat Baara Utara’ (in Marathi) is 7/12 Extract. You have to solve the captcha as shown in the image. The 7/12 extract is an extract from the land register of any district. This application is developed for the convenience of app users to get their satbara & 8A utara easily for their personal use only. You can Search 7/12 or 8A by using Survey Number, Gat Number, and Full Name of Owner. पहिले नाव,  मधील नाव,  आडनाव,  संपूर्ण नाव किंवा सर्वे नंबर / गट नंबर,  अक्षरी सर्वे नंबर / गट नंबर या द्वारे तूम्ही सातबारा शोधू शकता. Due to some technical error, this portal is migrated to the new portal Bhulekh Mahabhumi. In the last step, enter your mobile number and click on View 7/12 button. वर फक्त 6च दिसतात ज्यांची जास्त असतील त्यांनी कशी पहायची. सुचना: विना स्वाक्षरीतील ७/१२ उतारा कोणत्याही शासकीय अथवा कायदेशीर बाबींसाठी वापरता येणार नाही. This Portal (mahabhulekh.mahabhumi.gov.in 7/12) is migrated to New Portalbhulekh.mahabhumi.gov.in This new portal provides satbara utara, 8A, and mahabhulekh property card details online. Maharashtra government made it too easy to get such crucial certificate by visiting the Mahabhulekh (Maharashtra … आता 2 महिने झाले तरी सुधारणा केली गेली नाही. Step 5 – View Satbara Utara 7/12 उतारा बघा –. After verifying the captcha as a result you can see Satbara Utara and 8A will appear on your screen. Mahabhulekh 7/12 उतारा आणि 8A आँँनलाइन कसे पहावे? असा कायदा हवा होता. Mahabhulekh (Maharashtra Bhumi Abhilekh) – is a land record portal of Maharashtra State. खरेदी चे सर्व कागदपत्रे सादर करून दोन महिने झाले तरी तलाठी 7/12 वर नोंद करत नाही सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरी प्रशासन काही सुधारत नाही. 7/12 E Ferfar Know The Procedure And Details, Difference between Without Signed 7/12 and Digitally Signed 7/12, 7/12 Correction/Updation (७ /१२ चुक दुरूस्ती), Download – Digitally Signed 7/12 and Property Card, Difference between Without Signed 7/12 & Digitally Signed 7/12, 7/12 Ferfar Know the Procedure and Details. पण कुळकायद्यामुळे सर्व जमिनी आता कुळाच्या नावे झाल्या. वापरायचा असेल तर त्यावर तलाठी स्वाक्षरी व शिक्का लागेल. अनंत देसाई, नोंदणी केली आहे तरी नोंदणी नाही नाही केली आहे असं दाखवत आहे महाभूमिलेख पोर्टलवर याच्यावर काही सोल्युशन सांगा ही नम्र विनंती. Citizens or Landowners of Maharashtra state … Welcome to Mahabhulekh.Site Check your 7/12 Utara and 8A Details Online. पण तो कायदा पूर्वीपासून लागला. MAHA Bhulekh (i.e. नं. Due to some technical error, this portal is migrated to the new portal Bhulekh Mahabhumi. Where citizens can check their 7/12 Utara and 8A land record details online. Firstly, you have to visit the official website mahabhulekh 7-12 portal of Maharashtra State. By admin / Land Records, Maharashtra Schemes / 03/10/2020 Bhumiabhilekh is a land record portal or website introduced by Maharashtra state government that provides 7/12 extract and 8A extract to the public. त्यामुळे मालक भीकारी झाले. then you have to select the basic details of your land such as a District, Taluka, Area Name. हस्तलिखित ७/१२ त नाव योग्य आहे पण आँनलाईन ७/१२ त नाव चुकीचे दर्शवत असल्याने नाव दुरुस्ती करून शेतकरी दाखला कसा मिळवावा? The portal provides 7/12 utara, 8A and property card (malmatta patrak) online. Where citizens can check their 7/12 Utara and 8A land record details online. वारंवार प्रयत्न करूनही हे कार्य करत नाही. Maharashtra Bhumi Abhilekh) - a land record website of Maharashtra state (India) that provides 7/12 extract and 8A extract online to citizens क्षमस्व ! This extract bhu abhilekh mostly used at the time of Buying or Selling any Land. Secondly, you have to Select the Division or District. Click on your District from the Mahabhulekh Nakasha or Select your Division and District from the List. 8 A is a Record of land ownership or your land is recorded in government record along with details such as Village, Taluka, District, Account Number, Total area of land. Satbara Utara gives Information about owner name, survey number and area of land. कागदपत्रांची नोंदणी केल्यावर तलाठी यांना 7/12 मध्ये नाव प्रविष्ट करण्यास 6 महिने लागले परंतु नावात चूक झाली. तुम्ही जमिनी कसा येईल त्या उत्पन्नातून अर्धा मोबदला मालकाला द्यायचा अशा बोलीवर व्यवहार व्हायचा. कुळांकडे असलेल्या जमिनीतील अर्धी जमीन तरी मालकाला द्यायला हवी होती. Watch the following video to know how to Print Satbara Utara. (Procedure to check SatBara Utara and 8A Details on Mahabhulekh/Bhulekh Mahabhumi Abhilekh Portal), Step 1 – Official Site/Portal अधिकृत वेबसाइट/पोटॆल वर जा –. असा कायदा येणार हे आधी माहीत असते तर कुणी आपल्या जमिनी कसायला दिल्याच नसत्या. 6c Certificate ( Varas Register ) 6c Certificate is a document which gives us idea about the names of all Legal Heirs of deceased person. Notice: You can’t use without signed 7/12 for any official purpose.